ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 43
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครวิจัย , ใบสมัครวิเคราะห์ , ใบสมัครวิเคราะห์-วิจัย
1. R&D
2. นักวิจัย
3. ผู่ช่วยนักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. R&D Cosmetic
2. Sale Cosmetic
3. ผุ้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Data Analysis
2. Data Scientist
3. สถิติวิเคราะห์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯเเละปริมณฑล อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Packaging development
2. Packaging engineer
3. R&D packaging
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีการบรรจุ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องแลป
3. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีวัสดุ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์
2. ฝ่ายประกันคุณภาพ
3. QC,QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. QA
2. QC
3. Research asistant
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์และบันทึกข้อมูล GIS
2. ครูอัตราจ้าง - วิชาสังคม
3. ประชาสัมพันธ์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ภูมิสารสนเทศน์ศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักภูมิศาตร์ จัดทำแผนที่ Gis
2. นักภูมิศาตร์ วิเคราะห์แผนที่
3. นักภูมิศาตร์ update ฐานข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา ภูมิศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. ครูผู้ช่วย
3. ปฏิบัติงานแลบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา เทคโนโลยีทางทะเล
ประสงค์ทำงานที่ ตามที่ไดรับมอบหมาย อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิจัย
2. ผู้ช่วยนักวิจัย
3. ติดต่อประสานงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา การวิจัยทางสังคม
ประสงค์ทำงานที่ ได้ทุกที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. R&D Supervisor
2. QA Supervisor
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารเเละโภชนาการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Chemistry
2. R&D
3. QA-QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา เคมีอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัยและพัฒนา
2. วิศวกร
3. อาจารย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/ University of Twente, The Netherlands
สาขา เทคโนโลยีพอลิเมอร์
ประสงค์ทำงานที่ ไทย อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิจัย
2. ผู้ช่วยวิจัย
3. กราฟฟิคดีไซน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. reasearcher
2. developer
3. analyst
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา วิศวกรรมเคมี
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 39 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิเคราะห์ขอมูล
2. งานบัญชี
3. งานการเงิน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
สาขา สถิติประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ 30 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
2. นักเวิเคราะห์
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา สถิติ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
2. นักวิจัย
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ต่างจังหวัด อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานวิจัย , ใบสมัครพนักงานวิเคราะห์ , ใบสมัครพนักงานวิเคราะห์-วิจัย ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน วิจัย , หาพนักงานวิเคราะห์ , หาพนักงาน วิเคราะห์-วิจัย | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานวิจัย , ผู้สมัครงานวิเคราะห์ , ผู้สมัครงานวิเคราะห์-วิจัย
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page