ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 149
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครแพทย์ , ใบสมัครพยาบาล , ใบสมัครเภสัชกร
1. หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม
2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
3. งานอื่นๆ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพและปริมณฑล หรือภาคเหนือ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยเภสัชกร
2. เจ้าหน้าที่ประจำร้านยา
3. เวชระเบียน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วจ.บุรีรัมย์ อายุ 37 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. sale representative
2. sale exclusive
3. Product Specialist
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา เทคนิคการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ ตอนบน อายุ 34 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สาธารณสุขประจำโรงงาน/บริษัท
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. ผู้ช่วยเภสัช
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่ายแพทย์/ผู้ช่วยการเภสัช
2. พนักงานทรีทเม้น
3. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด/ผู้ช่วยเอ็กซเร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัชร้อยเอ็ด
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 22 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักปฏิบัตการฉุกเฉินการแพทย์(Paramedic) ในโรงพยาบาล
2. นักปฏิบัตการฉุกเฉินการแพทย์(Paramedic) ประจำศูนย์สื่อสารและสั่งการ
3. นักปฏิบัตการฉุกเฉินการแพทย์(Paramedic) part-time
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา เวชกิจฉุกเฉิน
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักกายภาพบำบัด

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. พยาบาล
2. พยาบาล
3. พยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยพยายาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
สาขา พยาบาลศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ แท่นขุดน้ำมัน อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยพยาบาล
2. ผู้ช่วยเภสัชกร
3. ผู้ช่วยทันตแพทย์
  การศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบัน ชุมพวงศึกษา
สาขา วิทย์-คณิต
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล , คลีนิก อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักกายภาพบำบัด
2. นักกายภาพบำบัด
3. นักกายภาพบำบัด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สาธารณสุข
2. พนักงานบริษัท
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรีสาธารณสุขศาสตร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กายภาพบำบัด
2. กายภาพบำบัด
3. กายภาพบำบัด
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา กายภาพบำบัด
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลวิชาชีพประจำสนามบิน
2. พยาบาลวิชาชีพประจำสถานทูต
3. พยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พยาบาลวิชาชีพประจำสนามบิน
2. พยาบาลวิชาชีพประจำสถานทูต
3. พยาบาล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Paramedic ในโรงพยาบาล
2. Paramedic ประจำโรงงาน
3. Paramedic part-time
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา เวชกิจฉุกเฉิน
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. ป้องกันและควบคุมโรค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี
สาขา สาธารณสุขศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานครแลปริมณฑล และต่างจังหวัด อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผช.พยาบาล
2. ผู้ช่วยพยาบาล
3. เอกสาร
  การศึกษาสูงสุด ผู้ช่วยพยาบาล
สถาบัน นครศึกษาการบริบาล
สาขา การพยาบาล
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. นักสาธารณสุข
3. นักวิชาการสาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ รพ.สต.ในจังหวัดระยอง อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
2. ช่างเครื่องมือแพทย์
3. Application Specialist
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ โรงพยาบาล/บริษัท อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการสาธารณสุข
2. ผู้จัดการ
3. ฝ่ายบุคคล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา สาธารณสุขชุมชน
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานแพทย์ , ใบสมัครพนักงานพยาบาล , ใบสมัครพนักงานเภสัชกร ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน แพทย์ , หาพนักงานพยาบาล , หาพนักงาน เภสัชกร | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานแพทย์ , ผู้สมัครงานพยาบาล , ผู้สมัครงานเภสัชกร
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page