ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 171
ประวัติผู้หางาน : ใบสมัครเกษตร , ใบสมัครปศุสัตว์ , ใบสมัครเหมืองแร่
1. เจ้าหน้าที่เกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
3. พนังงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา พืชไร่
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กหกห
2. กด
3. กด
  การศึกษาสูงสุด หกด
สถาบัน หกด
สาขา ฟหก
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 80 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3. พนักงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กรมควบคุมโรค
2. งานทางด้านแลป
3. การผสมเทียม/รักษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สาขา เทคนิคการสัตวแพทย์ (สัตว์เศรษฐกิจได้)
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. เจ้าหน้าที่เกษตร
3. ส่งเสริมการเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา พืชศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. อะไรก็ได้ไม่จับกัดสาขา
2. ประมง
3. โรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน ประมงติณสูลานนท์
สาขา เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหยก็ได้ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. นักวิชาการด้านการเกษตร
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช
ประสงค์ทำงานที่ สามารถออกนอกสถานที่ได้ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่ายสัตวบาล
2. พนักงานเลี้ยงสุกร,ไก่
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยีตาก
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าที่ประจำฟาร์ม
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
3. นักวิชาการเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา เกษตรกรรม
ประสงค์ทำงานที่ เชียงราย อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. นักสิ่งแวดล้อม
3. ผลิตปุ๋ย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา ทรัพยากรที่ดิและสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ปริมณฑล อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ
3. นักส่งเสริมการเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา พืชสวน
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. CSR
3. เจ้าน้าที่ส่งเสริมการตลาดหรือขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. ส่งเสริมการเกษตร
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
สาขา พืชาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. นักวิจัยการเกษตร
3. นักส่งเสริมการเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
สาขา พืชศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ฝ่ายผลิต
2. ตามที่กำหนด
3. ช่าง
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปสว)
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการประมง
2. ครูอาชีวะด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิชาการประมง
2. เจ้าหน้าที่ประมง
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่วยสัตวแพทย์
2. สัตวบาล
  การศึกษาสูงสุด วทบ.
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ จ.ชลบุรี อายุ 31 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ขับรถผู้บริหาร
2. ขับรถส่วนกลาง
3. ขับรถทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.6
สถาบัน ก ศ น อ.บ้านดุง
สาขา สามัญ
ประสงค์ทำงานที่ ปราจีน,ระยอง,ชลบุรี,โคราช,อุดรธานี อายุ 42 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้จัดการฟาร์ม
2. สัตวบาลฟาร์ม
3. สัตวบาลส่งเสริม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทุกจังหวัด อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!คำแนะนำสำหรับ ผู้ฝากประวัติหางาน :

1. ท่านสามารถ คลิกที่ประวัติ (Resume) เพื่อดู วัน / เดือน / ปี สำหรับการปรับปรุงข้อมูล "ประวัติผู้สมัคร" ได้ค่ะ
2. ท่านกำลังค้นหาใบสมัครงาน (Curriculum Vitae & Resume Service )ของกลุ่ม : ใบสมัครพนักงานเกษตร , ใบสมัครพนักงานปศุสัตว์ , ใบสมัครพนักงานเหมืองแร่ ท่านสามารถติดต่อผู้สมัครงานที่ฝากResume ไว้ได้โดยตรงไม่ผ่านทางทีมงานของเราค่ะ
3. หากท่านพบปัญหาสำหรับการใช้งาน หรือพบ (Error) ส่วนใดๆ โปรดติดต่อทีมงาน หรือ ส่งเมล์ admin (at) siamhrm.com เพื่อแก้ไขปัญหา
หาพนักงาน เกษตร , หาพนักงานปศุสัตว์ , หาพนักงาน เหมืองแร่ | ลงประกาศหาพนักงาน หาคน คุณภาพที่ jobs.siamhrm.com , ผู้สมัครงานเกษตร , ผู้สมัครงานปศุสัตว์ , ผู้สมัครงานเหมืองแร่
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page