ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 10 พฤศจิกายน 2530 (อายุ 33 ปี)
เพศ ชาย สถานะ  
ส่วนสูง 168 cm. น้ำหนัก 54 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร เรียนรักษาดินแดน
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่บุคคล
2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  3. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
เงินเดือน 19,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา นิติศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2554
เกรดเฉลี่ย 2.82
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ เมษายน 2561 จนถึง ธันวาคม 2561
ชื่อบริษัท ไทย โอโออิ ยามาโมโต้ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
1096/1 ซอยสุขุมวิท77 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / 02-3922598
เงินเดือน
23,000
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Payroll)
ความรับผิดชอบ - ทำค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานประมาณ200คนโดยใช้โปรแกรม CBS ดำเนินการคิดค่าจ้าง , คิดโอที , คิดค่าสวัสดิการต่างๆ , คิดประกันสังคม , คิดภาษี เป็นต้น
- ช่วยสรรหาบุคคลและนัดสัมภาษณ์พนักงาน
- ดำเนินงานด้านประกันสังคม เช่น สปส.1-10 , สปส.1-03, สปส.6-09 เป็นต้น
- ดำเนินงานด้านสรรพากร เช่น ภงด.1 เป็นต้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
- จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆเข้าสำนักงาน
- ตรวจสอบการ ขาด,ลา,มาสายของพนักงาน
- จัดทำรายงานค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆนำเสนอต่อผู้จัดการ
- ทำข้อมูลประเมินผ่านทดลองงาน , ข้อมูลประเมินปรับประจำปี
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น V Lookup , IF ทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตอบข้อสงสัยให้กับพนักงานเกี่ยวกับ ค่าจ้าง,สวัสดิการต่างๆ,กฎระเบียบของบริษัท,กฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม,ภาษีเป็นต้น
- ออกหนังสือรับรองเงินเดือน,จดหมายเตือน ฯลฯ
- ปรับปรุงฐานข้อมูลพนักงานในระบบ
- ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 จนถึง มีนาคม 2561
ชื่อบริษัท ทนาอาหารและเครื่องดื่ม (ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจิ)
ที่อยู่-ติดต่อ
990 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 / 02-6361966
เงินเดือน
17,500
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ความรับผิดชอบ - ทำค่าจ้างและสวัสดิการให้กับพนักงานประมาณ300คนโดยใช้โปรแกรม Tiger Soft ดำเนินการคิดค่าจ้าง,คิดโอที,คิดค่าสวัสดิการต่างๆ,คิดประกันสังคม,คิดภาษี เป็นต้น
- ดำเนินงานด้านประกันสังคม เช่น สปส.1-10,สปส.1-03,สปส.6-09,กท.26ก,กท.20ก,กท.25ค เป็นต้น
- ดำเนินงานด้านสรรพากร เช่น ภงด.1,ภงด.1ก,ภงด.91,50ทวิ เป็นต้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,กรมสรรพากร,สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น
- ใช้โปรแกรม Microsoft Office (V Lookup,IF) ทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบการ ขาด,ลา,มาสายของพนักงาน
- จัดทำรายงานค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆนำเสนอต่อผู้จัดการ
- ตอบข้อสงสัยให้กับพนักงานเกี่ยวกับ ค่าจ้าง,สวัสดิการต่างๆ,กฎระเบียบของบริษัท,กฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม,ภาษีเป็นต้น
- ประสานงานเรื่องตรวจสุขภาพพนักงาน
- ดำเนินการเพิ่มประวัติพนักงานและปรับปรุงข้อมูลพนักงานในระบบ
- ทำข้อมูลประเมินผ่านทดลองงาน,ข้อมูลปรับประจำปี
- ทำหนังสือต่างๆเช่นหนังสือรับรองเงินเดือน,หนังสือผ่านงาน,หนังสือเตือน ฯลฯ
- ทำบัตรประจำตัวให้พนักงาน
- ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน ดี เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 30 คำ/นาที   อังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. ทำงานกับโปรแกรม Microsoft Office เช่น Excel (V Lookup,IF)
  2. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน,ประกันสังคม,กฎระเบียบของบริษัท
  3. มีความรู้เกี่ยวกับ Network และอุปกรณ์ภายในสำนักงานเช่น Printer,Fax,Scanner
  4. สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้และลง Software,Windows ได้
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 14/09/2020

ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฎหมาย, เจ้าหน้าที่บุคคล, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่กฎหมาย
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page