ประวัติผู้หางาน สมัครงาน      


1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานสำนักงาน/งานพัฒนาองค์กร/งานISO/งานเอกสาร
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11110
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -

3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 2 มิถุนายน 2516 (อายุ 49 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 173 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน
  3. เลขานุการสำนักงาน
เงินเดือน 18,000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล นนทบุรี
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการ
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2544
เกรดเฉลี่ย 2.46
5.2  
ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชื่อสถานศึกษา พาณิชยการราชดำเนิน
วุฒิการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2537
เกรดเฉลี่ย 2.58
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ - จนถึง - -
ชื่อบริษัท บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
88/56 ถนนประชานิเวศร์1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
เงินเดือน
18,000
ตำแหน่ง
ธุรการฝ่ายบริการ
ความรับผิดชอบ - จัดเตรียมเอกสารการประชุม จัดทำรายงานการประชุม
- ดูแลในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานต้อนรับ ดังนี้ :-
ตรวจเช็คเวลาเข้า-ออก การทำงานของพนักงานต้อนรับ
ตรวจเช็คการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนรถทัวร์
ตรวจเช็คกระเป๋าประจำตั๋วพนักงานต้อนรับ สมุดประจำตัว
พนักงานต้อนรับ ใบตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องนำขึ้น
รถทัวร์ เพื่อบริการผู้โดยสารบนรถทัวร์ จัดเตรียมตั๋วโดยสาร
เดินทาง
- จัดเตรียมใบปล่อยรถในแต่ละวัน เพื่อนำส่งแผนกที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ
- รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า พร้อมทั้งจัดทำรายงาน
- ตรวจเช็คอีเมล์ประจำวันแต่ละวัน
- จัดทำสัญญาบริการให้เช่าอาคาร สถานที่เป็นรายปี
- จัดทำตั๋วสมาชิก ตั๋วสะสมของสมนาคุณจากการเดินทางโดย
รถทัวร์ และตั๋วสมัครสมาชิกใหม่
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2545 จนถึง กรกฎาคม 2547
ชื่อบริษัท บริษัท สยาม พีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารไทยวิวัฒน์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน
เงินเดือน
8,500 บาท
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ความรับผิดชอบ - ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดทำใบเสนอราคาเพื่อทำการยืนยันกับลูกค้า
บันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อลงระบบเพื่อจัดส่งให้โรงงาน และเพื่อจัดส่งสินค้า
- ทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า โรงงาน และจัดระบบการขนส่งสินค้า
จดบันทึก Order เพื่อส่งสรุปยอดสั่งซื้อไปที่โรงงาน และจัดทำรายงานสรุปยอดขาย
ประจำวัน สรุปประจำเดือน และสรุปประจำปี
- ทำหน้าที่จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ และจัดทำเอกสาร
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ ISO

6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ สิงหาคม 2540 จนถึง กรกฎาคม 2545
ชื่อบริษัท บริษัท เอ็นไวร์เทค คอนซัลแต้นท์ จำกัด
ที่อยู่-ติดต่อ
อาคารปัญจพัฒน์ ซอยพัฒน์พงษ์ 4 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
เงินเดือน
9,000 บาท
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ความรับผิดชอบ - ทำหน้าที่จัดพิมพ์รายงานโครงการต่างๆ ของบริษัท ซึ่งโครงการของบริษัท จะดำเนินเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยหน่วยงานราชการ และเอกชนเป็นผู้ว่าจ้างให้บริษัทดำเนินการโครงการดังกล่าวนั้น
-ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า, หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่รับผิดชอบ,
-จดบันทึกการรบ-ส่งเอกสารเข้า-ออกของบริษัท
-ทำหน้าที่(แทน)เลขานุการ ในบางครั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายในการติดต่อและประสานงานให้กับผู้จัดการบริษัท
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
1. หลักสูตร กลยุทธ์การรับมือกับลูกค้าให้ประทับใจลูกค้าในยุค IT
ระยะเวลา 23 พฤศจิกายน 2548
หน่วยงานจัดอบรม HR Center Co., Ltd.

2. หลักสูตร การจัดทำระบบเอกสารเกี่ยวกับ ISO
ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2546
หน่วยงานจัดอบรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

3. หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
ระยะเวลา มิถุนายน 2545
หน่วยงานจัดอบรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

4. หลักสูตร สนทนาภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา สิงหาคม ถึง กันยายน 2536
หน่วยงานจัดอบรม โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน-ธนบุรี
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย พูด ดี อ่าน พอใช้ เขียน แย่
 
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 5 คำ/นาที   อังกฤษ 55 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. สามารถรำไทย
  2. เชียร์ลีดเดอร์
  3. พิธีกรในงานพิธีต่างๆ
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ 1. Auditor และ Audi tee ในการตรวจและติดตามคุณภาพภายในและภายนอก
2. เลขานุการโครงการสัมมนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด แบ่งการจัดสัมมนาเป็น 5 ครั้ง ได้แก่
(1) ภาคเหนือ จัด ณ โรงแรมทอปแลนด์ จ.นครสวรรค์
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด ณ โรงแรมแก่นอินน์ จ.ขอนแก่น
(3) ภาคตะวันออก จัด ณ โรงแรมไดมอนด์ บีช จ.ชลบุรี
(4) ภาคใต้ จัด ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
(5) ภาคกลาง จัด ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
3. เลขานุการให้กับหน่วยเพชรทองคำ บริษัท เอ.ไอ.เอ.
4. ผู้ประสานงานภายในบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด และโรงงาน
เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน และเป็นผู้นำเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในเครือ และกลุ่มบริษัทของลูกค้า
5. Staff Cheer และ Leader และประกวดเทพีนพมาศ ภายในงานกิจกรรมของโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน
7. พิธีกรดำเนินรายการ และนักร้อง ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของพนักงานภายใน ณ โรงงานสยาม พีวีเอส
เคมิคอลส์ จำกัด และร่วมเป็นผู้เข้าประกวดหนุ่มสาวชาวสยาม พีวีเอส เคมิคอลส์

บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
ปรับปรุงล่าสุด 16/08/2018

ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน, ผู้สมัครงานตำแหน่งเลขานุการสำนักงาน | ฝากประวัติ ฝาก Resume CV - หางาน หาคน คุณภาพ ที่ Jobs.SiamHRM.com : ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ใบสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน, ใบสมัครงานตำแหน่งเลขานุการสำนักงาน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงาน, เลขานุการสำนักงาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

ลงทะเบียนประกาศงาน


ประกาศตำแหน่งงาน
ค้นหางาน

Web
siamhrm.com
jobsiam.com
ติดต่อทีมงาน


สยามเอชอาร์เอ็ม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
Feature
 Set Home Page